Český Goodwill 2019

Znáte firmu nebo podnikatele, kterých si vážíte?

Nominujte teď

Pravidla

Pravidla projektu ČESKÝ GOODWILL 2018

Úplné znění pravidel projektu ke stažení: PRAVIDLA PROJEKTU 2018 (pdf)

1. Organizátor

Společnost ISO Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, IČO: 284 04 416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 139092 (dále jen „Organizátor“) pořádá ocenění s názvem „ČESKÝ GOODWILL“ („Projekt“). Organizátor je zároveň správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

2. Definice pojmů

Doba trvání hlasování - časový úsek, během kterého bude probíhat hlasování. Doba trvání hlasování je od soboty 1. 9. 2018 v 9,00 hod do neděle 30. 9. 2018 23,59 hod.

Hlas - jeden odeslaný hlas vzniká potvrzením tlačítka Hlasovat, které bude v průběhu Doby trvání hlasování umístěno na webu cesky-goodwill.cz u každého nominovaného, který přijme a potvrdí svou nominaci.

Výhra - odměna pro nominujícího, jehož nominovaný zvítězí v kategorii Osobnost Českého Goodwillu, případně v dalších kategoriích, které určí Organizátor a která bude prezentována na Webových stránkách.

Webové stránky - webové stránky www.cesky-goodwill.cz, na kterých jsou uvedené informace o Projektu.

3. Průběh a podmínky nominací

1. Nominovat může každý občan České republiky osobu, které si váží a kterou oceňuje pro kvality, které jsou v souladu s hodnotami projektu ČESKÝ GOODWILL (dále jen Projekt).

2. Nominovaná osoba může být fyzickou osobou – podnikatelem, nebo právnickou osobou.

3. Jeden nominující může nominovat jednu nebo více osob.

4. Nominaci provede nominující odesláním řádně, úplně a pravdivě vyplněného nominačního formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách v období od 10. 10. 2017 do 30. 6. 2018.

5. Při vyplňování nominačního formuláře může nominující navrhnout nominovaného do určité kategorie jejím zvolením v příslušné kolonce formuláře. Tento návrh není závazný a může být Organizátorem v průběhu projektu změněn.

6. Podmínkou platné nominace a zařazení nominovaného na seznam osob, pro které lze hlasovat, je přijetí nominace nominovaným. Za tímto účelem Organizátor nominované bude kontaktovat na telefonním čísle a e-mailu, který uvedl nominující v nominačním formuláři jako kontaktní údaje na nominovanou osobu. Přijetím nominace vyslovuje nominovaný svůj souhlas s pravidly a podmínkami Projektu a přistupuje k nim. Zároveň tím nominovaný také, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů Organizátorem jako správcem, tj. jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem prověření jeho platné účasti v Projektu, a to na dobu pěti let od ukončení Projektu.

7. Všichni nominovaní, kteří svou nominaci přijmou a platně potvrdí, budou zařazeni do kategorie OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, ve které pro ně bude moci hlasovat každý z účastníků hlasování. V této kategorii zvítězí ten nominovaný, který od účastníků hlasování získá nejvíce platných hlasů. Dále budou všichni nominovaní, kteří přijmou a potvrdí svou nominaci, posouzeni odbornou porotou z hlediska parametrů dalších nominačních kategorií a v každé kategorii bude odbornou porotou vybrán jeden výherce, který nejlépe naplní hlediska a kritéria dané kategorie. Výhrou v některé z kategorií posuzovaných odbornou porotou neztrácí nominovaný možnost zvítězit v kategorii OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, ve které pro něho mohou hlasovat účastníci hlasování.

8. Nominační kategorie Projektu:

Tradice – nominováni mohou být podnikatelé a společnosti, které aktivně přispívají k udržování či oživování tradice českých nebo regionálních výrobků a služeb vč. místních kulturních a společenských zvyklostí a tradic,

Inovace – tradiční neznamená zkostnatělý a inovace jsou zásadním předpokladem pro udržitelnou konkurenceschopnost České republiky a českých produktů na otevřeném trhu. Kategorie inovace bude sloužit k oslavě podnikatelů a společností, kterým se daří skloubit inovativní snahy se záměrem rozvíjet tradiční hodnoty, nebo jsou autory zcela nových a jedinečných produktů a služeb, které souvisí s předmětem jejich podnikání,

Partner – cílem této kategorie je vyzdvihnout podnikatele a společnosti, které se chovají odpovědně a transparentně ke svým stakeholderům, zejména pak zaměstnancům a obchodním partnerům, stejně jako investorům či akcionářům, jsou jim spolehlivým a váženým partnerem,

Mecenáš – do této kategorie spadají nominace podnikatelů a společností, které jsou ohleduplné ke svému podnikatelskému, ekonomicko-sociálnímu a životnímu prostředí (památky, vzdělávání, solidární péče, příroda a ochrana životního prostředí) a aktivně se prosazují o jeho kultivaci nebo záchranu,

OSOBNOST – hlavní kategorie projektu ČESKÝ GOODWILL dá vyniknout jednotlivcům, kteří se nejvýraznějším způsobem zasadili o celkové šíření „dobré vůle“ ve svém okolí, jsou skutečnými lídři ve svém oboru a silným pozitivním vzorem pro ostatní.

Projekt ČESKÝ GOODWILL si klade za cíl podpořit segment malého a středního podnikání a etického přístupu v rámci podnikatelských aktivit jako základního předpokladu pro dlouhodobě udržitelný rozvoj a prosperitu společnosti. S ohledem na kritéria jednotlivých nominačních kategorií budou hodnoceni a vybráni podnikatelé a společnosti, které tyto hodnoty a cíle projektu nejlépe naplňují.

4. Průběh a podmínky hlasování

1. Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel tohoto hlasování v průběhu Doby trvání hlasování platný hlas, a tyto informace budou doručeny a uloženy do příslušné databáze Organizátora. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě nefunkčního internetového připojení některého z poskytovatelů internetového připojení hlasujícího účastníka.

2. Hlasovat může jakákoli fyzická osoba bez ohledu na to, zda tato osoba někoho nominovala.

3. Každý účastník může v průběhu Doby trvání hlasování zaslat pouze jeden Hlas.

5. Výherce

1. Podmínkou získání výhry v hlasování je správné, úplné a pravdivé vyplnění on-line nominačního formuláře.

2. Výhercem se stane účastník, který předtím zaslal řádně, úplně a pravdivě vyplněný nominační formulář, který je k dispozici na Webových stránkách v období od 20. 10. 2017 do 31. 5. 2018, ve kterém nominoval osobu (fyzickou nebo právnickou), která zvítězí v kategorii Osobnost Českého Goodwillu tím, že získá nejvyšší počet Hlasů od účastníků hlasování. V případě, že stejnou osobu (fyzickou nebo právnickou), která zvítězí, nominovalo platně více účastníků, o výherci rozhodne datum a čas přijetí nominačního formuláře. Výhru získá nominující, jehož formulář Organizátor obdržel jako první.

3. Vyrozumění výherce o Výhře proběhne nejpozději do 31. 10. 2018, telefonicky na tel. čísle uvedeném v nominačním formuláři. Jestliže vybraný výherce nepřijme telefonát a nezavolá zpět, aby potvrdil odeslání vítězného nominačního formuláře nejpozději do 18.00 hod stejného dne, ve kterém byl Organizátorem telefonicky kontaktován, ztrácí nárok na výhru a jako náhradní výherce bude určen účastník, který svůj nominační formulář zaslal nejdříve jako další v pořadí. Tento postup výběru náhradního výherce se v případě nutnosti opakuje. Seznam výherců bude uveřejněn na webových stránkách. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že nebude možné výherce úspěšně kontaktovat na základě jím uvedených údajů, a to zejména pro nesprávnost, neúplnost nebo neplatnost uvedeného kontaktního údaje.

4. Informace o Výhře a instrukce pro převzetí Výhry budou příjemci zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v nominačním formuláři. V případě, že si výherce nepřevezme výhru nejpozději do 31. 12. 2018, propadá výhra Organizátorovi.

5. Účastníci se hlasování účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžité plnění. Výhra bude poskytnuta výherci přímo smluvními partnery Organizátora.

6. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18ti let, je povinna dostavit se k převzetí výhry se svým zákonným zástupcem.

7. Na výhru nevzniká právní nárok, ani ji nelze vymáhat soudní cestou.

8. Jeden účastník může vyhrát jen jednu cenu.

6. Zpracování informací

1. Každý účastník odesláním nominace, resp. vyplněním nominačního formuláře podle článku 3 těchto Pravidel Projektu, a/nebo odesláním Hlasu v průběhu Doby trvání hlasování dle těchto pravidel schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny ve všech hlasovacích dokumentech, a přistupuje k nim.

2. Odesláním vyplněného nominačního formuláře vyslovuje každý účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů Organizátorem jako správcem, tj. jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování, předání výhry v hlasování, a to na dobu pěti let od ukončení hlasování.

3. V případě získání jakékoliv výhry účastník dává souhlas též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a fotografie z předávání cen na internetových stránkách a dalších propagačních materiálech Organizátora. V případě výhry účastník dává Organizátorovi projektu v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním Hlasování a předáváním výher (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník prohlašuje, že poskytl pouze své vlastní osobní údaje.

5. Účastník uděluje Organizátorovi tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor, v souladu s jeho určením, poskytne jakýkoliv osobní údaj a/nebo snímek/snímky dle odst. 3 tohoto článku.

6. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Organizátora, a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení z Hlasování a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

7. Jestliže účastník zjistí nebo se bude domnívat, že Organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení a požádat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka shledána jako oprávněná, Organizátor neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li Organizátor této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může účastník obrátit přímo.

7. Ochranná známka Nominované osoby

 1. Pokud přijme Nominovaná osoba nominaci, dá Organizátorovi bezúplatně k dispozici pro marketingové účely své firemní logo / ochrannou známku ve formátu *.pdf (vektorové), *.ai (vektorové), *.eps (vektorové), a/nebo *.jpeg (v min. rozlišení 300 dpi) a poskytne Organizátorovi časově a místně neohraničenou a bezúplatnou licenci k užívání firemního loga / ochranné známky.

2. Zaslání firemního loga / ochranné známky Organizátorovi obsahuje prohlášení Nominované osoby, že ji přísluší práva k ochranné známce a že je oprávněna poskytnout třetím osobám práva k užívání a zveřejnění firemního loga / ochranné známky. Pokud vyjde najevo, že práva k ochranné známce příslušejí třetí osobě a pokud tato třetí osoba uplatní jakýkoli nárok vůči Organizátorovi, je Nominovaná osoba, která toto firemní logo / ochrannou známku zaslala, povinna nahradit Organizátorovi veškeré škody, které mu v souvislosti s neoprávněným užíváním firemního loga / ochranné známky vznikly.

3. Organizátor je oprávněn používat firemní logo / ochrannou známku zejména

a) k marketingovým účelům, zejména vyobrazit ochrannou známku na Webových stránkách Projektu a používat ji v tištěných materiálech a

b) ke komerčním účelům na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.

4. Organizátorovi je bez souhlasu Nominované osoby zakázáno:

a) měnit firemní logo / ochrannou známku Nominované osoby, zejména je mu zakázáno měnit toto firemní logo / ochrannou známku barevně nebo jinak proporčně,

b) umožnit třetím osobám užívání firemního loga / ochranné známky Nominované osoby.

5. Nominovaná osoba je oprávněná kdykoli a bez udání důvodu odvolat svůj souhlas s užíváním firemního loga / ochranné známky, který udělila Organizátorovi; Organizátor však není povinen již vytištěné materiály zničit, případně měnit nebo odstraňovat prezentaci firemního loga / ochranné známky Nominované osoby ze všech online kanálů a/nebo všech médií, zejména z webových stránek či sociálních sítí. Takové materiály může Organizátor dále používat a zveřejňovat je.

8. Ochranná známka Projektu

1. Každá Nominovaná osoba, která přijala nominaci, je oprávněna bezúplatně užívat ochrannou známku Projektu, a to časově a místně neomezeným způsobem, pouze za předpokladu, že předem zašle Organizátorovi náhled užití této ochranné známky, který bude obsahovat jak grafickou podobu, tak i slovní podobu (označení Český Goodwill) („Logo Projektu“) a tento náhled bude ze strany Organizátora předem písemně odsouhlasen.

2. Organizátor prohlašuje, že mu přísluší práva k Logu Projektu a že je oprávněn poskytnout logo třetím osobám k užívání a zveřejňování.

3. Nominované osobě je bez souhlasu Organizátora zakázáno

a) měnit Logo Projektu, zejména je mu zakázáno měnit toto logo barevně nebo jinak proporčně,

b) umožnit třetím osobám užívání Loga Projektu.

4. Nominované osobě je zakázáno, užívat Logo Projektu způsobem, který by vyvolal kvůli umístění loga v určitém kontextu nebo v souvislosti s jeho užitím negativní obraz Organizátora / Projektu a/nebo dalších Nominovaných osob.

5. Organizátor je oprávněn kdykoli a bez udání důvodu odvolat svůj souhlas s užíváním Loga Projektu, který udělil Nominované osobě; Nominovaná osoba však není povinna již vytištěné materiály zničit. Takové materiály může Nominovaná osoba dále používat a zveřejňovat je.

9. Copyright

1. Autorské právo k Projektu, Webovým stránkám, jejich programům, skriptům, Add-ons, aplikacím, textům, grafikám, fotografiím a dalším složkám, které náležejí k Webovým stránkám („Dílo“ – např.: právo používat tato autorská práva k Dílu) přísluší Organizátorovi s výjimkou firemního loga / ochranné známky Nominované osoby a možných fotografií, které Nominovaná osoba dala Organizátorovi k dispozici.

2. Účastníkům a Nominované osobě je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Organizátora využívat Dílo nebo jeho část ke komerčním účelům a/nebo poskytnout třetím osobám (i bezúplatně). To neplatí pro užívání Loga Projektu v souladu s článkem 8 těchto podmínek.

10. Všeobecné podmínky

1. Vstupem do Projektu se všichni účastníci zavazují dodržovat jeho pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo hlasování zrušit, předčasně ukončit nebo odložit, či jednostranně změnit nebo doplnit podmínky Pravidla Projektu, jakož i právo kdykoli hlasování ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání hlasování. Oficiální Pravidla Projektu, jejich případné změny či ukončení hlasování bude avizováno na www.cesky-goodwill.cz.

2. Účastníkům ani Nominované osobě není povoleno vkládat na Webové stránky Projektu obsah, (i) pokud je tento obsah nebo způsob jeho vkládání protiprávní, nactiutrhačský, urážlivý nebo pomlouvačný, (ii) k němuž nemají zúčastnění žádné užívací právo, zejména, ale nikoli výlučně patentové právo, známkové právo a autorské právo, (iii) který je nepravdivý, nekompletní, zavádějící anebo klamavý, (iv.) který obsahuje obchodní tajemství ostatních podnikatelů.

3. Účastníkům a nominované osobě je dále zakázáno

a) užívat scripty, software nebo další mechanismy a techniky, které jsou způsobilé měnit, blokovat, kopírovat, ukládat, používat a/nebo přepisovat Organizátorem vložený obsah, funkce nebo další součásti Webových stránek,

b) užívat obsah a data, která jsou vložena na Webových stránkách k obchodním účelům,

c) nahrávat na Webové stránky nebo rozesílat po Webových stránkách data nebo informace, které obsahují viry nebo jiné škodlivé techniky.

4.  Účastníkům a Nominované osobě je zakázáno vkládat na Webové stránky obsah, který obsahuje propojení na jiné webové stránky, jejichž obsah neodpovídá požadavkům těchto podmínek, zvláště požadavkům podle tohoto článku 10.

5.  Organizátor je kdykoli oprávněn na časově ohraničenou či neohraničenou dobu vyjmout ze sítě dočasně nebo trvale jak (primární) server tak Back-up server, a to zejména při údržbě, technických poruchách jakéhokoli druhu nebo při útocích hackerů nebo virů. Kvůli přerušení nebo ukončení funkčnosti Webové stránky nevzniká ani účastníkům ani Nominované osobě právo na náhradu škody nebo jiné nároky vůči Organizátorovi.

6. Obecně platí, že odpovědnost Organizátora za škody způsobené účastníkům nebo Nominovaným osobám jsou vyloučeny s výjimkou těch případů, kdy Organizátor způsobil škodu úmyslně.

11. Kontaktní údaje Organizátora

Organizátor může být kontaktován následujícím způsobem:

poštou:             ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1
telefonicky:       (00420) 602 700 327
e - mailem:       email(at)cesky-goodwill.cz

12. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor si vyhrazuje kdykoli změnit Projekt jakož i tato Pravidla, případně Projekt pozastavit. Změny Projektu a/nebo změny podmínek zveřejní Organizátor na Webových stránkách.

2. Tato Pravidla podléhají právu České republiky.

3. Tato Pravidla jsou platná k měsíci leden 2018.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů