Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Diakonie Broumov, soc. druž.

Pavel Hendrichovský

Ročník 2020

Představení nominované firmy

Diakonie Broumov byla založena v roce 1993 jako dobrovolné, nezávislé, necírkevní a nepolitické sdružení, sdružující odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost, víru či politický názor.

Posláním Diakonie Broumov je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost, jak v oblasti sociální, tak v oblasti životního prostředí. Hlavní aktivitou je sběr již nepotřebného ošacení a dalších věcí (bot, domácích potřeb, hraček a drobného vybavení domácností), které by jinak skončily jako odpad na skládkách. Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit a více než 70 % jsme schopni využít nebo dále zpracovat. Diakonie vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Na skládce pak skončí maximálně 30 % textilu a dalších svezených komodit.

Dále Diakonie Broumov provozuje ubytovnu v Broumově, která je určena pro osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci. Těmto lidem vytváří zázemí k tomu, aby se mohli znovu postavit na vlastní nohy. V neposlední řadě Diakonie Broumov zprostředkovává materiální pomoc pro lidi s nízkým příjmem, či na sociálních dávkách, pomoc obětem živelních pohrom i jiných krizových situací.  

Od roku 1997 má Diakonie Broumov v majetku kulturní památku kostel Zmrtvýchvstání v Broumově, který v období let 1999-2001 prošel rekonstrukcí.

Činnost sociálního družstva a poskytované služby mají celorepublikový charakter, proto Diakonie Broumov spolupracuje se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi.

Jsem jen obyčejný člověk, který chce změnit svět k lepšímu... a je potřeba začít u sebe.

Mapa
Firma sídlí v Královéhradeckém kraji

3 otázky pro nominovanou osobu

Co Vás přivedlo do Vaší současné pozice?

Dříve jsem podnikal, ale při své cestě po Kanadě jsem začal vnímat, že chci pomáhat lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Toto mé přesvědčení stále sílilo, a tak jsem se dostal až do Diakonie Broumov, kde jsem se stal vedoucím provozu. Po osmnácti letech získávání zkušeností z praxe, jsem svou potřebu pomáhat naplnil: stal jsem se předsedou družstva.

V čem vidíte největší překážky podnikání?

I přes zlepšování situace je to stále ještě relativně velká administrativní náročnost některých procesů. Zvyšování minimální mzdy, které znemožňuje efektivní nastavení motivačních nástrojů pro zaměstnance. Dlouhé lhůty schvalovacích řízení ze strany některých státních institucí.

Kdo je Vaším vzorem osobním, případně podnikatelským vzorem?

Prvorepublikoví podnikatelé, například Baťa. V zásadě všichni podnikatelé, kteří z ničeho (nebo jen z mála) vydobyli prosperující firmu. Oceňuji to, že prošli celým vývojem, od prvotní myšlenky, kdy si vytvořili podnikatelský plán, přes často nelehký začátek až po růst a prosperitu. A také těch, kteří prosperitu a s ní související růst životní úrovně ustáli a nestali se z nich arogantní bezmozci. Případně se o svůj úspěch dokážou podělit s méně šťastnými a podpořit je finančně, nebo svými činy.

Odpovídal Pavel Hendrichovský, předseda družstva

Důvod nominace

Diakonie Broumov, sociální družstvo se dlouhodobě (již 27 let) věnuje problematice svozu, třídění a dalšího využití textilního odpadu. V současné době vede družstvo Ing. Pavel Hendrichovský. Družstvo měsíčně odveze více než 450.000 kg použitého šatstva. Za rok při své činnosti spolupracuje s téměř 3.000 měst a obcí v ČR, zaměstnává zhruba 120 lidí, z nichž mnozí se dlouhodobě pohybují na okraji společnosti a jejich uplatnění by mimo družstvo bylo diskutabilní. Diakonie Broumov provozuje 20 prodejen s použitým textilem a z výnosů těchto prodejen a dalších činností dále financuje nejen svoz, třídění a recyklaci použitého textilu, likvidace odpadního textilu, ale také sociální program pro osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci. Těmto osobám vytváří zázemí k tomu, aby se mohly znovu postavit na vlastní nohy. Dále Diakonie Broumov zprostředkovává materiální pomoc pro lidi s nízkým příjmem, či pobírající sociální dávky a také v případě živelních pohrom a jiných krizových situací zprostředkovává pomoc obětem. Dle mého názoru je „značka“ Diakonie Broumov pro společnost dobře známá a své renomé si vydobyla intuitivním budováním všech tří pilířů společenské odpovědnosti. Ekologický pilíř je naplňován tím, že odkloní cca 450 tun textilního materiálu měsíčně od skládkování či likvidace ve spalovně, čímž předchází vzniku odpadu. Bohužel cca 100 tun měsíčně z tohoto materiálu stejně na skládce skončí. I zde však Diakonie Broumov hledá možnosti, jak tuto zbytkovou surovinu využít. Sociální pilíř je pak vyjádřen tím, že je Diakonie schopna účinně pomoct lidem bez přístřeší a sociálních jistot. Díky sběru a separaci textilního materiálu jim může dát práci a jistotu. V této oblasti lze za významnou aktivitu považovat vybudování azylového domu v letech 2009-2012 (Azylový dům Broumov) a Centra sociální rehabilitace v Broumově. Tyto aktivity pokračují dodnes, již bez dotační pomoci státu, formou azylové ubytovny a hledáním pracovních příležitostí pro klienty družstva. Ekonomický pilíř je pak budován tím, že činností družstva jsou snižovány výdaje státu, resp. municipalit, které by jinak bylo nutno vynaložit na hledání optimálního využití textilu jinak obvykle končícího na skládce či ve spalovně.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

obchodní partner

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů