Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Pražská psychoterap. fakulta

Jiří Růžička

Ročník 2017

Představení nominované firmy

Pražská psychoterapeutická fakulta (PPF)  vznikla v r. 1991 a je součástí Pražské vysoké školy psychosociálních studií (PVŠPS), která vznikla v roce 2001, kdy také získala akreditaci MŠMT a statut soukromé vysoké školy. PPF je její fakultou celoživotního vzdělávání. Její zakladatelé, doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. a doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., navázali na předchozí více než dvacetiletou práci  „péče o duši“, zejména v oblasti tzv. pomáhajících profesí. Jiří Růžička se stal jejím prvním rektorem.

Základní myšlenkou PPF bylo poskytnout široké odborné vědomosti a zkušenosti jak odborníkům v péči o duši, tak ostatním lidem, a to včetně lidí s tzv. duševními, ale i psychosomatickými a somatopsychickými potížemi, jakož i lidem na společenském okraji. Patří mezi ně také zasvěcená kvalitní a obsáhlá osvěta v moderní péči o vlastní duši, rodinu, kulturu a malá lidská společenství. Široce pojatá psychoterapie je obor, který našim studentům poskytuje teoretické i praktické vědomosti a dovednosti. Proto byly základní prvky psychoterapie včleněny do celého vzdělávacího systému výuky.

Studenti PPF mají během tří let možnost  navštěvovat přenášky našich předních i zahraničních specialistů a diskutovat s nimi o otázkách, které je zajímají. Mohou také navštěvovat semináře, kde sami zakusí, jak psychoterapie působí a jak se provádí. Otevřenost, duševní bezpečí a přátelské přijetí bez běžných diskriminací vytváří unikátní studijní prostředí. Není zde stavovská, vzdělanostní, věková, ani genderová diskriminace.

Lidé se nemusí obávat stále ještě běžných předsudků, které ve společnosti ve spojitosti s duševními potížemi panují. Dozvídají se a na vlastní osobě zakoušejí to pozitivní a užitečné, co v životě potřebují. Jak se vypořádat se strachy, úzkostí a depresí, jak jim předcházet, jak využít svého potenciálu a předností, u sebe, v rodině i jinde ve společnosti. PPF seznamuje posluchače s většinou předních psychoterapeutických škol a směrů. K tomu se setkávají také s příbuznými přírodovědeckými, humanitními a sociálními obory. Úroveň přednášek a seminářů je na vysoké odborné úrovni.

Na komunitním základě je organizována nejen PPF, ale také řádné denní i kombinované vysokoškolské vzdělání na PVŠPS ve studijních programech Psychologie a Sociální politika a sociální práce. V těchto oborech se potvrzuje, že nejdůležitějším nástrojem působení v pomáhajících profesích je člověk sám, jeho osobnost. Tu je třeba dobře znát, dobře s ní umět zacházet a také o ni dobře pečovat.

Škola poskytuje osobní přístup, studenti jsou denně v živém vztahu se svými učiteli a s vedením školy. Naučí se potřebnému umění komunikace, umí pracovat s jednotlivci i kolektivy a skupinami ať v dobrých, tak i těžkých, krizových situacích.  Specifikou školy je studijní komunita, která spolu s pestrou paletou teoretických a zážitkových předmětů připravuje studenty k praxi v pomáhajících profesích. Porozumět odlišnosti druhého je totiž předpokladem k respektu a chápání individuálnosti každého z nás. Je východiskem úcty, tolerance, empatie a soucitu, skutečného zájmu o druhé. Umožňuje zkvalitnit veřejný i soukromý, osobní i společenský život. Umění naslouchat, ponechávat druhým přirozená lidská i občanská práva i prostor na projev, názor, myšlenku. Tato zkušenost dává lidem příležitost ke tříbení názorů a postojů beze strachu a obav z ponížení nebo znevažování, zabraňuje a omezuje manipulace, pěstuje sociální inteligenci, soucit i ochotu a efektivnost osobní i solidární pomoci.

Doc. Růžička tento vzdělávací program nejen garantuje, ale se spolupracovníky utváří, modifikuje, vždy s ohledem na studijní kolektiv, jeho potřebnosti i zájmy. Učitelé i studenti si tento tvořivý přístup osvojili a stále se starají o jeho další vývoj. PPF i PVŠPS jsou svým pojetím i praxí institucemi, které jsou inspirativní pro naše i zahraniční školy a výcvikové organizace. 

Starost o druhé lidi je starostí o sebe i o svět.

Mapa
Firma sídlí v Praze

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaké byly Vaše pocity, když jste o Vaší nominaci na ocenění Český Goodwill dozvěděl?

Byl jsem nominací překvapen, poctěn a také potěšen. Nominaci považuji za závazek i motivaci k další práci.

Proč jste se rozhodl Vaši nominaci na ocenění Český Goodwill přijmout?

Považuji to za ocenění nejen své, ale zejména svých kolegů, spolupracovníků, studentů i absolventů. Pozitivní komunikace, naslouchání, vnímavost a respekt ke stanoviskům druhého, k jejich názorům, postojům a přesvědčení jsou hodnoty, ke kterým je potřeba lidi soustavně a smysluplně vést. Jsou rovněž principy fungování a rozvoje nejen naší školy a jejího vedení, ale i demokratické společnosti. Osvojení si těchto hodnot a jejich naplňování totiž umožňují vést společenský a osobní život na základě solidarity, svobody a otevřené komunikace nezatížené strachem a nedůvěrou.

Jaký je Váš nejčastější projev dobré vůle?

Kromě podpory lidí na okraji společnosti (lidí bez domova, sociálně vyloučených, závislých, apod.), které podporuji jednak finančně, ale také podporou a propagací neziskových organizací, které o tyto lidi pečují, přispíváme každoročně na projekt UNICEF, v případě hromadných katastrof (ať už u nás či v zahraničí), pořádáme finanční sbírky na pomoc potřebným. Naši studenti jezdí (s podporou školy) do oblastí, kde pomáhají při současné uprchlické krizi. 

Odpovídal Jiří Růžička, jednatel a rektor PVŠPS

Důvod nominace

Pražská psychoterapeutická fakulta byla založena již v roce 1991 jako první škola svého druhu ve střední Evropě, jako jedna z prvních VŠ určená k celoživotnímu vzdělávání. Široké veřejnosti (stačí maturitní zkouška) nabízí vzdělávání v oblasti psychoterapie, rozšířené o kvalitní výuku psychologie a filozofie, případně dalších příbuzných oborů. Za dobu její existence jí prošly stovky studentů, kteří si tak doplnili potřebné vzdělání přímo v psychoterapii, či příbuzné oblasti, nebo rozšířili své vědomosti v uvedených oborech. Jejími spoluzakladateli byli Doc. MUDr. Jaroslav Skála (známý především jako zakladatel komunit zaměřených na léčbu alkoholové závislosti), dnes dlouholetý rektor VŠ doc. J. Růžička, MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. a další. Až později v roce 2001 byla založena Pražská vysoká škola psychosociálních studií, která nabízí vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce a zdravotní péče. PPF se stala jejím základním stavebním kamenem a neoddělitelnou součástí.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

studentka PPF

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů